Paginacija

Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Saša Žebić
Jedno od čovjekovih prava koje je zaštićeno međunarodnim pravnim aktima i Ustavom Republike Hrvatske jest i pravo na podnošenje pravnog lijeka, odnosno žalbe. Naime, svrha i cilj kaznenog postupka, koji je vezan procesnim odredbama, je izricanje zakonite i pravične presude. Nepoštivanjem istih, ograničavaju se prava stranaka, a što se može odraziti i na pravilnost i zakonitost donesenih odluka. Zakon o kaznenom postupku je, s obzirom na važnost procesnih odredbi i vjerojatnost...
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Sanela Homolka
Predmet ovog diplomsko rada jeste arbitraža kao izvansudski postupak kojim stranke rješavaju svoje sporove proizišle iz ugovornih i izvanugovornih odnosa. Rad se temelji na Zakonu o arbitraži kao nacionalnom kodificiranom aktu koji uređuje domaću arbitražu, tj. onu koja ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Obzirom na to da su stranke slobodne u izboru mjerodavnog kako procesnog tako i materijalnog prava, naglašavaju se najvažnije razlike u normiranju pojedinih instituta i...
Arbitraža u radnim sporovima
Arbitraža u radnim sporovima
Pierre Lučić
Arbitraža označava specifičan oblik suđenja, gdje osoba od povjerenja stranaka, dakle arbitar, ima ovlast, koju je dobio od samih stranaka, da odluči o njihovom sporu, svojom odlukom. Odluku koju arbitar ili više njih donesu, obvezujuća je za obje stranke i dužne su ih ispuniti. Odluka koju arbitar donese ima značenje i snagu pravomoćne sudske odluke. Upravo zato sam arbitražni postupak te arbitre zovemo jednom riječju, oni čine arbitražni sud. U pravnom sustavu općenito...
Arbitri i njihovo izuzeće
Arbitri i njihovo izuzeće
Filip Vukušić
Predmet rada su arbitri i njihovo izuzeće. Arbitraža predstavlja alternativni način rješavanja sporova kojeg provode arbitri, osobe imenovane za donošenje pravorijeka u konkretnom sportu između stranaka. Takvo imenovanje može biti posredno ( u tom slučaju osobe imenuju arbitražne ustanove ili ovlaštenici za imenovanje – najčešće državni sudovi ) ili neposredno ( u tom slučaju imenovanje vrše same stranke ). Prilikom imenovanja od osoba se u pravilu ne zahtjeva posebno...
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Željka Kovačević
Trajno čuvanje arhivske građe je bitna oznaka arhiva. Tome treba odmah dodati, kao dalju bitnu karakteristiku, da se mora trajno čuvati sav dokumentarni materijal koji sačinjava arhivsku građu. Tek sveukupnost organskih i potpunih cjelina arhivske građe stvara preduvjete da arhivi svojim korisnicima mogu pružiti potpune informacije. Arhivi moraju voditi evidenciju nad cjelokupnom arhivskom građom i vršiti nadzor nad njezinim čuvanjem u smislu propisa arhivskog zakonodavstva, bez...
Arhivi kroz povijest
Arhivi kroz povijest
Smiljana Radić
Na području Mezopotamije javljaju se prvi oblici arhiva, a potom i za vrijeme Grčke i Rima. Svako od tih područja ima svoju jedinstvenu povijest vezano uz arhive. U 18. stoljeću javlja se Franuska revolucija kao zaseban razvoj arhiva, pomoću koje su donesene neke veće promjene. Nadalje, tek od 19. stoljeća počinje se javljati ozbiljniji oblik arhiva. U Hrvatskoj se kao početak razvoja Zemaljskog arhiva smatra imenovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog zemaljskim arhivarom. Nakon toga...
Aspekti zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj
Aspekti zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kovač
Uvijek aktualan i svima poznat u svijetu problem je zlouporabe droga. Možemo reći da je droga postala globalna industrija modernog vremena koja se uvukla u svaku zemlju i ozbiljno prijeti društvu. Na svakom koraku postavljaju se pitanja kako ga riješiti i da li je uopće moguće riješiti taj problem s obzirom da ne bira društvene slojeve niti zajednice. Taj nezaobilazan problem suvremenog društva na glasu je kao jedan od važnijih i u Republici Hrvatskoj. Današnji ciljevi očitavaju...
Atenska demokracija
Atenska demokracija
Nataša Martinčević
Demokracija dolazi od grčkih riječi demos- narod i riječi kratein- vladati, demokracija znači vladavina ili vlast naroda. Atenska i helenska demokracija bila je robovlasnička demokracija jer su u organima vlasti i vršenju političkih prava mogli sudjelovati samo slobodni atenski građani. Atenska demokracije je podrazumijevala izravnu političku participaciju. Svi Atenjani s pravom glasa su mogli sudjelovati u radu skupštine te tako utjecati na odluke koje će biti obvezujuće za sve...
Atenska država
Atenska država
Lea Zelenika
Tema ovog rada je “Atenska država”, u kojemu će naglasak biti na stvaranju atenske države od dolaska plemena iz Azije na balkanski poluotok, dorske seobe kao povijesnog sudbonosnog čina, društvene organizacije četiri jonska plemena i uvida u ahajsko doba uz kojeg se veže početak državnosti, stvaranju i razvoju klasičnog grčkog grada-države (polis) na kojeg su utjecale brojne okolnosti. Nastanak atenske države prate dva razdoblja, razdoblje aristokratske republike i države...
Autorskopravna zaštita računalnih programa
Autorskopravna zaštita računalnih programa
Rebeka Volarević
Predmet ovog rada jest autorskopravna zaštita računalnih programa. Snažnim razvitkom računalne industrije pojavila se potreba kvalitetne zaštite. Računalni programi su specifična vrsta intelektualnog vlasništva koji su svoju pravnu zaštitu našli u autorskom pravu. Prvotno razvojem u SAD-u, a potom i u Europi stalno su se tražili bolji, sveobuhvatni oblici u sklopu autorskopravne zaštite. Sadašnji razvoj u SAD-u, EU, Hrvatskoj i na međunarodnom planu je zadovoljavajući, no...
Autorskopravni ugovori sa međunarodnim elementom
Autorskopravni ugovori sa međunarodnim elementom
Darko Vrbančić
U ovom diplomskom radu ćemo proučiti i analizirati pravne institute koji spadaju u pravnu granu autorskog prava. Proučit ćemo autorskopravne ugovore sa međunarodnim elementom, ali ćemo se također osvrnuti i na pojam autorskog prava, razgraničenja od ostalih prava koji su povezani sa autorskim pravom, povijesni razvitak autorskog prava, na pravne izvore autorskog prava i tada ćemo obraditi glavni dio rada koji će se odnositi na međunarodne konvencije autorskog prava.
Azil
Azil
Eugen Bagarić
U državama zapadne Europe 1990-tih godina povećava se broj osoba koje traže međunarodnu zaštitu. Države su suočene s velikim izbjegličkim krizama te intenzivnije razvijaju suradnju na području azila i migracija. Azilom se smatra zaštita koju pruža država na svom teritoriju osobi koja je pobjegla iz svoje države zbog ugrožavanja života ili ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Izraz potječe iz grčkih polisa i označava nepovredivost, odnosno utočište, pribježište ili...

Paginacija