Pages

Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Željka Kovačević
Trajno čuvanje arhivske građe je bitna oznaka arhiva. Tome treba odmah dodati, kao dalju bitnu karakteristiku, da se mora trajno čuvati sav dokumentarni materijal koji sačinjava arhivsku građu. Tek sveukupnost organskih i potpunih cjelina arhivske građe stvara preduvjete da arhivi svojim korisnicima mogu pružiti potpune informacije. Arhivi moraju voditi evidenciju nad cjelokupnom arhivskom građom i vršiti nadzor nad njezinim čuvanjem u smislu propisa arhivskog zakonodavstva, bez...
Depolitizacija državne uprave
Depolitizacija državne uprave
Ivan Lozar
Tema ovog rada je depolitizacija u državnim službama. Dat je pregled osnovnih pojmova vezanih uz državnu službu, njeno ustrojstvo i poseban naglasak je na opisu djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova. Državna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja Republike Hrvatske. Pouzdanost, otvorenost, transparentnost su prioriteti državne uprave, jer glavna relacija njenog djelovanja su građani. Samim time kroz djelovanje s građanima javljaju se i problemi vezani uz...
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Monika Trkulja
This paper comes at the time when significant achievements have been made in the area of asylum law and policy at the EU level and when the period of harsh criticism and instability has just turned down. The aim of this paper is to present the development of the Dublin System from the very beginning, including the overview of the broader system – the Common European Asylum System and then to compare two main legislative instruments of the Dublin System, namely the Dublin II Regulation and...
Dijete u pravu Europske unije
Dijete u pravu Europske unije
Irena Čuraj
U radu su obrađeni dokumenti Europske unije koji se bave pravima djece, samostalna prava koja djeca imaju u pravu Europske unije, zaštitom prava djece i pravima djeteta u sudskom postupku. Unatoč brojnim međunarodnim dokumentima prava djece i dalje nisu na zadovoljavajućoj razini. Djeca su i dalje izložena diskriminaciji, marginalizaciji i isključivanju.
Dileme teritorijalne podjele na primjeru Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Dileme teritorijalne podjele na primjeru Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Ivana Bićanić
U radu se obrađuje lokalna samouprava i teritorijalna podjela. Teorija o diobi vlasti cjelovito je razvijena još u 18 st. Njome je ukazano na potrebu razdvajanja vlasti na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Uz trodiobu centralne vlasti, ustavi razvijenih zemalja jamče i pravo na organiziranje lokalne i regionalne samouprave, kao i daljnju disperziju vlasti. Izgradnja države i uređenje lokalne uprave prolazilo je kroz velike promjene tijekom povijesti. Teritorij je temeljni čimbenik svake...
Diskriminacija osoba starije dobi pri zapošljavanju i na radu
Diskriminacija osoba starije dobi pri zapošljavanju i na radu
Ivana Zubak
Ovaj rad baviti će se pitanjem diskriminacije osoba starije dobi i to prvenstveno na području zapošljavanja i rada, kao i samom položaju starijih radnika na hrvatskom tržištu rada, stereotipima koji ih prate, o problemima s kojim se susreću stariji radnici u obliku nerazumijevanja samog pojma diskriminacije, sve do lošeg poznavanja hrvatskih antidiskriminacijskih zakona i neznanja o tijelima nadležnim za suzbijanje diskriminacije. Rad će nas pobliže upoznati s hrvatskim...
Djelatnost porezne uprave u ovrhama
Djelatnost porezne uprave u ovrhama
Marina Litrić
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih doprinosa i propis o plaćanju obveznih doprinosa. Porezna uprava djeluje pod nazivom: Ministarstvo financija,Porezna uprava.
Djelokrug rada granične policije u kontekstu Europskog upravnog prostora
Djelokrug rada granične policije u kontekstu Europskog upravnog prostora
Mladen Demšić
U ovom radu je ukratko opisan djelokrug rada granične policije Republike Hrvatske u kontekstu Europskog upravnog prostora, odnosno poslovi granične policije koje granični policajci poduzimaju u cilju zaštite državne granice i njene nepovredivosti, te poslovi granične policije u unutrašnjosti države koje poduzimaju s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti imovine i građana Republike Hrvatske. Prikazano je ustrojstvo Ministarstva unutarnjih poslova unutar kojeg su, temeljem...
Ekonomska analiza novačane kazne
Ekonomska analiza novačane kazne
Marina Barišić
Predmet ovog diplomskog rada je ekonomska analiza novčane kazne. Ekonomskoj analizi prava kao disciplini je u Republici Hrvatskoj dana mnogo manja važnost nego u razvijenim zapadnim demokracijama, a pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama, ali od sredine devedesetih godina prošlog stoljeća ova disciplina počinje više zanimati pravne teoretičare u Republici Hrvatskoj, te su objavljeni prvi članci o ekonomskoj analizi prava. Ipak, od tih vremena pa sve do danas ne postoje radovi...
Financiranje jedinica lokalne samouprave: Analiza proračuna Grada Slavonskog Broda
Financiranje jedinica lokalne samouprave: Analiza proračuna Grada Slavonskog Broda
Renato Kraft
Grad, kao jedinica lokalne samouprave, predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i središte je županije. Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi jedinicama lokalne samouprave dana je ovlast samostalnog upravljanja vlastitim poslovima i potpune autonomije u raspolaganju svojim financijskim sredstvima. No, Poveljom su određena načela upravljanja lokalnih jedinica kao što su ekonomičnost, učinkovitost i transparentnost. Kreiranje proračuna za buduće...
Fleksibilnost radnih odnosa u RH
Fleksibilnost radnih odnosa u RH
Martina Perković
Rad možemo definirati kao djelovanje svih snaga koje su sposobne mijenjati svijet, u koje je uključen rad čovjeka koji ga obavlja svojom slobodnom voljom i u okviru svojih sposobnosti. U današnje vrijeme rad ne možemo promatrati samo kao tjelesni rad već kao svako djelovanje s ekonomskom svrhom koje je objekt pravnog odnosa. Ustav Republike Hrvatske tako svakome građaninu „ jamči poduzetničku i tržišnu slobodu, slobodu rada, slobodu biranja poziva i zaposlenja“. Na temelju...
Free Movement of Capital and Monetary Union
Free Movement of Capital and Monetary Union
Ivan Derdić
Obrađena tema u diplomskom radu, odnosi se na jednu od četiri glavnih sloboda unutar Europske unije; slobodu kretanja kapitala i razvoj Monetarne Unije. Misao vodilja za izbor ove teme bio je ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju, što je omogućilo slobodno kretanje kapitala građanima Republike Hrvatske unutar Europskih zemljama. Drugi razlog za odabir teme tendencija je državne politike prema uvođenju eura kao nacionalne valute. Kao istraživačku metodu na zadanu temu korišteni...

Pages