Paginacija

"Ustav krize" i antiterorističko zakonodavstvo
"Ustav krize" i antiterorističko zakonodavstvo
Nikolina Bošković
Antiterorizam predstavlja mjere, radnje i postupke koje će države, ali i ostala međunarodna tijela, poduzeti kako bi od svog teritorija i svog stanovništva otklonili teroristički napad. Takve radnje se poduzimaju kako bi države mogle otkriti, spriječiti i boriti se protiv kaznenog djela terorizma. Ustavni poredak Republike Hrvatske svojim tekstom ističe zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te jamči jednakost svih ljudi pred zakonom. No, ipak postoje situacije kada će se...
(Izvan)bračni status posvojitelja
(Izvan)bračni status posvojitelja
Aneta Pehaček
U zemljama diljem svijeta dolazi do trenda sve većeg povećanja broja izvanbračnih obitelji. Od 2015. godine naše je obiteljsko zakonodavstvo u potpunosti izjednačilo pravni položaj bračnih i izvanbračnih drugova u svim granama prava. U tom smislu, u Hrvatskoj danas izvanbračni drugovi uživaju potpuno jednaka prava kao i bračni pa tako i pravo zajedničkog posvajanja. No, to nije slučaj i u svim drugim zemljama Europe. U svom sam radu kronološki, od povijesnog do suvremenog doba...
(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
Matea Opačak
Predmet ovog rada jesu pravna pitanja preseljenja djeteta u Njemačku, kako zakonitog, tako i nezakonitog. Rad je podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu rada obrađena je tema nezakonitog preseljenja djeteta na način da su predstavljeni temeljni međunarodni dokumenti koji reguliraju to pitanje te su analizirani odabrani slučajevi iz prakse koji se tiču (navodnog) nezakonitog preseljenja ili zadržavanja djeteta u Njemačkoj. Kao prvi i najvažniji dokument, obrađuje se Haška...
Administrativna suradnja država članica EU u području naplate doprinosa
Administrativna suradnja država članica EU u području naplate doprinosa
Ivana Stojanović
Republika Hrvatska se pristupanjem Europskoj uniji obvezala preuzeti provedbene propise kojima se uređuju odnosi između država članica Europske unije u području administrativne suradnje i pružanja uzajamne pomoći pri razmjeni informacija, zatim naplati tražbina po osnovi doprinosa i poreza kao i drugih javnih davanja, te provođenju mjera naplate, ovrhe i osiguranja, a sve u svrhu ostvarivanja prava na socijalnu sigurnost. S obzirom na činjenicu da su države članice na različite...
Administrativna suradnja država članica EU u području naplate potraživanja vezanih za poreze i doprinose
Administrativna suradnja država članica EU u području naplate potraživanja vezanih za poreze i doprinose
Antonija Vereš
Administrativna suradnja država članica EU nastala je iz potrebe država da naplate svoja nenaplaćena potraživanja od građana koji su se preselili u drugu državu članicu. Na razini EU usvojen je niz zakonskih akata kojima se regulira suradnja država članica u području naplate potraživanja. Metodom sekundarnog istraživanja te metodama analize, sinteze, deskripcije i kompilacije prikazuje se pravna osnova suradnje, organizacija suradnje, komunikacija između tijela država članica...
Administrativna suradnja među državama članicama Europske unije u području poreza
Administrativna suradnja među državama članicama Europske unije u području poreza
Vedran Majcen
Razvojem međusobne suradnje između država članica Europske unije dolazi do širenja zajedničkih interesa, što je izravno rezultiralo i usvajanjem novih vrijednosti oko kojih se stvorilo jedinstveno tržište, jedno od temeljnih vrijednosti Europske unije. Nastavno na uspostavu jedinstvenog tržišta Europske unije i ukidanje graničnih kontrola trgovine između država članica, nužnim se nameće neophodnost njihove suradnje u cilju učinkovitog utvrđivanja porezne obveze,...
Administrativna suradnja s drugim državama članicama Europske unije u području naplate poreza u elektroničkom obliku
Administrativna suradnja s drugim državama članicama Europske unije u području naplate poreza u elektroničkom obliku
Darka Dumbović
Pristupanjem Republike Hrvatska kao punopravne države članice Europskoj uniji, Porezna uprava preuzela je obvezu provedbe poslova na području administrativne suradnje i pružanja uzajamne pomoći pri naplati tražbina po osnovi poreza i drugih javnih davanja, provedbom mjera prisilne naplate i mjera osiguranja. Porezna uprava poslove administrativne suradnje u području naplate tražbina s osnove poreza provodi temeljem Direktive Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010.godine, Provedbene...
Agencije
Agencije
Maja Lušić
Agencije su neizostavni dio suvremene javne uprave. U svom djelovanju imaju određeni stupanj autonomije, kao i odgovornost za rezultat. Odgovornost agencija može biti i financijska, pravna te političko-demokratskog nadzora.Samim djelovanjem agencije moraju ostvariti određenu svrhu. Agencije su strukturno izdvojene iz sustava državne uprave. Svrha im je obavljanje javnih poslova na državnoj razini. Poslove u agencijama obavljaju javni službenici. Financiranje agencija uglavnom se...
Agencijski model javne uprave s osvrtom na zdravstvenu djelatnost
Agencijski model javne uprave s osvrtom na zdravstvenu djelatnost
Maja Vujović
Agencije se nalaze u gotovo svim vrstama djelatnosti i obavljaju čitav niz različitih zadataka. Riječ je o pravnim osobama javnog prava. Na vrstu agencije utječe karakter poslova koje ona obavlja. U Republici Hrvatskoj ne postoji poseban zakon koji bi uredio način upravljanja, djelokrug i opća pitanja agencije već se one osnivaju pojedinačno zakonima. Kada govorimo o agencifikaciji govorimo o procesu širenja agencijskog modela javne uprave. Proces agencifikacije se javlja kao jedan...
Akcijsko istraživanje u socijalnom radu
Akcijsko istraživanje u socijalnom radu
Barbara Orešković
Akcijsko istraživanje oblik je istraživanja koji povezuje teoriju i praksu uključujući istraživača i sve sudionike istraživanja aktivno u proces istraživanja. Akcijski oblik istraživanja ističe se po izravnom unošenju promjena u praksu na sustavan i kontroliran način. Počiva na pretpostavci da je znanje o zajednici dostupno unutar same zajednice. Posebno je dobro prihvaćen od strane struke socijalnog rada s kojom dijeli temeljna načela poput zalaganja za socijalnu pravdu,...
Akti institucija Europske unije
Akti institucija Europske unije
Tamara Malčić
Europska unija osnovana je s ciljem okončanja čestih i krvavih međususjedskih ratova koji su kulminirali Drugim svjetskim ratom, a temelji se na načelu vladavine prava, što znači da svako njeno djelovanje osnove ima u ugovorima koje su dobrovoljno i demokratski odobrile sve države članice EU-a. Ugovor je obvezujući sporazum između država članica EU-a, u kojemu su utvrđeni ciljevi EU-a, pravila za institucije EU-a, postupak odlučivanja te odnosi između EU-a i njegovih država...
Alkoholizam i grupni rad
Alkoholizam i grupni rad
Josipa Blatančić
U ovom radu prikazuje se što je alkoholizam i koji su oblici grupnog rada s alkoholičarima. Svrha ovog rada je prikazati koje sve mogućnosti postoje u liječenju alkoholizma kroz grupni rad i koja je svrha grupnog rada u tom procesu. U prvom dijelu rada definira se alkoholizam, pojašnjava se etiologija i epidemiologija alkoholizma te dijagnosticiranje i liječenje alkoholizma. U drugom dijelu rada prikazuje se najčešći, ali i najuspješniji oblik rada s alkoholičarima – grupni rad....

Paginacija