Pages

(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
Matea Opačak
Predmet ovog rada jesu pravna pitanja preseljenja djeteta u Njemačku, kako zakonitog, tako i nezakonitog. Rad je podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu rada obrađena je tema nezakonitog preseljenja djeteta na način da su predstavljeni temeljni međunarodni dokumenti koji reguliraju to pitanje te su analizirani odabrani slučajevi iz prakse koji se tiču (navodnog) nezakonitog preseljenja ili zadržavanja djeteta u Njemačkoj. Kao prvi i najvažniji dokument, obrađuje se Haška...
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Dinko Štetić
Predmet ovog rada je Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske s prikazom poreznih prihoda po županijama za razdoblje od 1998. do 2009. godine. Korištene metode pri izradi ovog Završnog rada su metoda analize i sinteze, komparativna metoda i metoda „istraživanja za stolom“.
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Saša Žebić
Jedno od čovjekovih prava koje je zaštićeno međunarodnim pravnim aktima i Ustavom Republike Hrvatske jest i pravo na podnošenje pravnog lijeka, odnosno žalbe. Naime, svrha i cilj kaznenog postupka, koji je vezan procesnim odredbama, je izricanje zakonite i pravične presude. Nepoštivanjem istih, ograničavaju se prava stranaka, a što se može odraziti i na pravilnost i zakonitost donesenih odluka. Zakon o kaznenom postupku je, s obzirom na važnost procesnih odredbi i vjerojatnost...
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Sanela Homolka
Predmet ovog diplomsko rada jeste arbitraža kao izvansudski postupak kojim stranke rješavaju svoje sporove proizišle iz ugovornih i izvanugovornih odnosa. Rad se temelji na Zakonu o arbitraži kao nacionalnom kodificiranom aktu koji uređuje domaću arbitražu, tj. onu koja ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Obzirom na to da su stranke slobodne u izboru mjerodavnog kako procesnog tako i materijalnog prava, naglašavaju se najvažnije razlike u normiranju pojedinih instituta i...
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Željka Kovačević
Trajno čuvanje arhivske građe je bitna oznaka arhiva. Tome treba odmah dodati, kao dalju bitnu karakteristiku, da se mora trajno čuvati sav dokumentarni materijal koji sačinjava arhivsku građu. Tek sveukupnost organskih i potpunih cjelina arhivske građe stvara preduvjete da arhivi svojim korisnicima mogu pružiti potpune informacije. Arhivi moraju voditi evidenciju nad cjelokupnom arhivskom građom i vršiti nadzor nad njezinim čuvanjem u smislu propisa arhivskog zakonodavstva, bez...
Azil
Azil
Eugen Bagarić
U državama zapadne Europe 1990-tih godina povećava se broj osoba koje traže međunarodnu zaštitu. Države su suočene s velikim izbjegličkim krizama te intenzivnije razvijaju suradnju na području azila i migracija. Azilom se smatra zaštita koju pruža država na svom teritoriju osobi koja je pobjegla iz svoje države zbog ugrožavanja života ili ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Izraz potječe iz grčkih polisa i označava nepovredivost, odnosno utočište, pribježište ili...
Boko Haram i kršenja međunarodnog prava u Nigeriji
Boko Haram i kršenja međunarodnog prava u Nigeriji
Marija Kokanović
Boko Haram je radikalna grupa koja je uzrokovala nestabilnost u Nigeriji i šire svojim učestalim napadima na policiju, vladine dužnosnike, javne institucije, religijske objekte i civile. Budući da se i danas ne nadzire kraj nasilju ovim radom će se prikazati razmjeri humanitarne krize koju je prouzrokovao Boko Haram svojim pobunjeništvom, a kroz rad naglasak će biti stavljen na međunarodnu odgovornost Nigerije i Boko Haram-a za kršenje međunarodnoga prava. Međunarodnopravna...
Carine i carinska služba u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
Carine i carinska služba u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
Marina Puškarić
Predmet ovog završnog rada su carine i carinska služba nakon što je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, odnosno analiza postojećih vrsta carina, te načina odvijanja rada unutar carinske službe, ali i djelokrug i ustrojstvo carinske uprave. Istraživanje je provedeno na temelju proučavanja literature i pravnih propisa koji navedeno područje reguliraju, a prilikom pisanja samog rada korištene su knjige, znanstveni članci, pravni propisi te internetski...
Depolitizacija državne uprave
Depolitizacija državne uprave
Ivan Lozar
Tema ovog rada je depolitizacija u državnim službama. Dat je pregled osnovnih pojmova vezanih uz državnu službu, njeno ustrojstvo i poseban naglasak je na opisu djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova. Državna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja Republike Hrvatske. Pouzdanost, otvorenost, transparentnost su prioriteti državne uprave, jer glavna relacija njenog djelovanja su građani. Samim time kroz djelovanje s građanima javljaju se i problemi vezani uz...
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Developing the Dublin System as a Part of the Common European Asylum System
Monika Trkulja
This paper comes at the time when significant achievements have been made in the area of asylum law and policy at the EU level and when the period of harsh criticism and instability has just turned down. The aim of this paper is to present the development of the Dublin System from the very beginning, including the overview of the broader system – the Common European Asylum System and then to compare two main legislative instruments of the Dublin System, namely the Dublin II Regulation and...
Dijete u postupku razvoda braka
Dijete u postupku razvoda braka
Mihaela Milić
Veliki broj djece koja danas odrastaju imaju iskustvo procesa rastave braka svojih roditelja. Razvodom završava brak roditelja no to ne znači kraj djetetove obitelji. Potrebe djeteta koje se javljaju tijekom i nakon razvoda roditelja imaju veliku važnost stoga je bitno kako će se im se u ovim postupcima pristupiti. Obiteljskopravno uređenje Republike Hrvatske od osamostaljenja države, prošlo je niz promjena u smijeru jačanja i zaštite prava djece u postupcima razvoda braka njihovih...
Dijete u pravu Europske unije
Dijete u pravu Europske unije
Irena Čuraj
U radu su obrađeni dokumenti Europske unije koji se bave pravima djece, samostalna prava koja djeca imaju u pravu Europske unije, zaštitom prava djece i pravima djeteta u sudskom postupku. Unatoč brojnim međunarodnim dokumentima prava djece i dalje nisu na zadovoljavajućoj razini. Djeca su i dalje izložena diskriminaciji, marginalizaciji i isključivanju.

Pages