Pages

"Ustav krize" i antiterorističko zakonodavstvo
"Ustav krize" i antiterorističko zakonodavstvo
Nikolina Bošković
Antiterorizam predstavlja mjere, radnje i postupke koje će države, ali i ostala međunarodna tijela, poduzeti kako bi od svog teritorija i svog stanovništva otklonili teroristički napad. Takve radnje se poduzimaju kako bi države mogle otkriti, spriječiti i boriti se protiv kaznenog djela terorizma. Ustavni poredak Republike Hrvatske svojim tekstom ističe zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te jamči jednakost svih ljudi pred zakonom. No, ipak postoje situacije kada će se...
(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
(Ne)zakonito preseljenje djeteta u Njemačku - odabrani slučajevi iz prakse
Matea Opačak
Predmet ovog rada jesu pravna pitanja preseljenja djeteta u Njemačku, kako zakonitog, tako i nezakonitog. Rad je podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu rada obrađena je tema nezakonitog preseljenja djeteta na način da su predstavljeni temeljni međunarodni dokumenti koji reguliraju to pitanje te su analizirani odabrani slučajevi iz prakse koji se tiču (navodnog) nezakonitog preseljenja ili zadržavanja djeteta u Njemačkoj. Kao prvi i najvažniji dokument, obrađuje se Haška...
Agencije
Agencije
Maja Lušić
Agencije su neizostavni dio suvremene javne uprave. U svom djelovanju imaju određeni stupanj autonomije, kao i odgovornost za rezultat. Odgovornost agencija može biti i financijska, pravna te političko-demokratskog nadzora.Samim djelovanjem agencije moraju ostvariti određenu svrhu. Agencije su strukturno izdvojene iz sustava državne uprave. Svrha im je obavljanje javnih poslova na državnoj razini. Poslove u agencijama obavljaju javni službenici. Financiranje agencija uglavnom se...
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Katica Zrakić
Zaštita potrošača jedna je od važnijih politika Europske unije. Kod određivanja pravila i propisa kojima se ona regulira i koju će poštivati svi dionici tržišne utakmice, potrebno je stvoriti pravni okvir koji omogućuje jednakost te uniformnost postupanja- tu prvenstveno mislimo na potrošače jer su oni često slabija strana. Pravo zaštite potrošača u europskom pravnom krugu se kontinuirano razvija, što je razvidno i u zadnjem paketu reformi, koji uz alternativno rješavanje...
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova
Jurja Stilinović
Alternativno rješavanje potrošačkih sporova doprinosi jačanju zaštite potrošača kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini kroz svoje mehanizme koji su usmjereni na brz, jeftin, fleksibilan i jednostavan način rješavanja sporova. Cilj ovog rada je prikazati razvoj i mehanizme zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj na koji je značajan utjecaj imalo Vijeće Europe i Europska Unija. Tijekom postupka pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji kroz postupno...
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske
Dinko Štetić
Predmet ovog rada je Analiza poreznih prihoda u ukupnim prihodima jedinica lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske s prikazom poreznih prihoda po županijama za razdoblje od 1998. do 2009. godine. Korištene metode pri izradi ovog Završnog rada su metoda analize i sinteze, komparativna metoda i metoda „istraživanja za stolom“.
Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Mirela Lalić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR ili banka) strateška je tvrtka u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Za njeno poslovanje i zaštitu interesa nadležni su Nadzorni odbor HBOR-a i Hrvatski sabor. HBOR je dužan provoditi javnu nabavu u skladu sa pravilima Zakona o javnoj nabavi. Obzirom na vrijednost nabave, proces javne nabave u HBOR-u predstavlja izrazito vrijednu aktivnost. Unutar HBOR-a, Direkcija nabave i općih poslova, Odjel nabave, kao dio Sektora pravnih, općih i...
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Mladen Kovačić
Predmet ovog rada je analiza saziva Europskog parlamenta s naglaskom na razdoblje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zbog toga je metoda analize bila najčešće korištena, a korištene su bile i metode klasifikacije, deskripcije, kompilacije te povijesna metoda. U radu se utvrdilo kako je struktura izabranih zastupnika iz Republike Hrvatske vrlo slična onoj na razini cijele Europske unije. Također je utvrđeno kako u razdoblju od ulaska u Europsku uniju slabi pozicija...
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Marko Brekalo
Na današnje društvo, teroristički akt ima pogubne posljedice u vidu ekonomije, politike, religije i kulture. On predstavlja suvremeni fenomen koji počiva na primjeni terora, odnosno nasilja kao sredstva za ostvarenje određenih ciljeva. Taj fenomen ima aktere koji se bore protiv njega samog na više načina, međutim niti jedan do sada nije bio toliko uspješan. Države se ne bi trebale oslanjati samo na vlastitu silu jer time neće doći do smanjenja opasnosti, nego do kontraefekta....
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Saša Žebić
Jedno od čovjekovih prava koje je zaštićeno međunarodnim pravnim aktima i Ustavom Republike Hrvatske jest i pravo na podnošenje pravnog lijeka, odnosno žalbe. Naime, svrha i cilj kaznenog postupka, koji je vezan procesnim odredbama, je izricanje zakonite i pravične presude. Nepoštivanjem istih, ograničavaju se prava stranaka, a što se može odraziti i na pravilnost i zakonitost donesenih odluka. Zakon o kaznenom postupku je, s obzirom na važnost procesnih odredbi i vjerojatnost...
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Sanela Homolka
Predmet ovog diplomsko rada jeste arbitraža kao izvansudski postupak kojim stranke rješavaju svoje sporove proizišle iz ugovornih i izvanugovornih odnosa. Rad se temelji na Zakonu o arbitraži kao nacionalnom kodificiranom aktu koji uređuje domaću arbitražu, tj. onu koja ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Obzirom na to da su stranke slobodne u izboru mjerodavnog kako procesnog tako i materijalnog prava, naglašavaju se najvažnije razlike u normiranju pojedinih instituta i...
Arbitri i njihovo izuzeće
Arbitri i njihovo izuzeće
Filip Vukušić
Predmet rada su arbitri i njihovo izuzeće. Arbitraža predstavlja alternativni način rješavanja sporova kojeg provode arbitri, osobe imenovane za donošenje pravorijeka u konkretnom sportu između stranaka. Takvo imenovanje može biti posredno ( u tom slučaju osobe imenuju arbitražne ustanove ili ovlaštenici za imenovanje – najčešće državni sudovi ) ili neposredno ( u tom slučaju imenovanje vrše same stranke ). Prilikom imenovanja od osoba se u pravilu ne zahtjeva posebno...

Pages