Pages

Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Analiza procesa javne nabave u HBOR-u
Mirela Lalić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (dalje: HBOR ili banka) strateška je tvrtka u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Za njeno poslovanje i zaštitu interesa nadležni su Nadzorni odbor HBOR-a i Hrvatski sabor. HBOR je dužan provoditi javnu nabavu u skladu sa pravilima Zakona o javnoj nabavi. Obzirom na vrijednost nabave, proces javne nabave u HBOR-u predstavlja izrazito vrijednu aktivnost. Unutar HBOR-a, Direkcija nabave i općih poslova, Odjel nabave, kao dio Sektora pravnih, općih i...
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Analiza saziva Europskog parlamenta od ulaska RH u EU
Mladen Kovačić
Predmet ovog rada je analiza saziva Europskog parlamenta s naglaskom na razdoblje nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zbog toga je metoda analize bila najčešće korištena, a korištene su bile i metode klasifikacije, deskripcije, kompilacije te povijesna metoda. U radu se utvrdilo kako je struktura izabranih zastupnika iz Republike Hrvatske vrlo slična onoj na razini cijele Europske unije. Također je utvrđeno kako u razdoblju od ulaska u Europsku uniju slabi pozicija...
Anticipirane naredbe
Anticipirane naredbe
Jelena Sekulić
Tema ovog rada su anticipirane naredbe. Svrha je proučiti, istražiti i približiti ovaj institut koji je još uvijek nepoznat i jako malo korišten u praksi. Anticipirane naredbe su javnobilježničke isprave kojima neka osoba određuje drugu osobu da u njezino ime kada nastupi na zakonu predviđen slučaj postupa, donosi odluke i da ju zastupa u njezinom interesu ili kojom osoba koja ju je sastavila unaprijed odlučuje o određenim stvarima koje se mogu predvidjeti u budućnosti. Postoje ...
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Antiterorizam i ljudska prava s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Marko Brekalo
Na današnje društvo, teroristički akt ima pogubne posljedice u vidu ekonomije, politike, religije i kulture. On predstavlja suvremeni fenomen koji počiva na primjeni terora, odnosno nasilja kao sredstva za ostvarenje određenih ciljeva. Taj fenomen ima aktere koji se bore protiv njega samog na više načina, međutim niti jedan do sada nije bio toliko uspješan. Države se ne bi trebale oslanjati samo na vlastitu silu jer time neće doći do smanjenja opasnosti, nego do kontraefekta....
Antiterorizam i ljudska prava s posebnim osvrtom na praksu SAD-a u suzbijanju Al-Qaide
Antiterorizam i ljudska prava s posebnim osvrtom na praksu SAD-a u suzbijanju Al-Qaide
Irena Kovač
Terorizam je društvena pojava, odnosno oružje kojim određene grupe ljudi nastoje putem nasilja i izazivanja straha unijeti određene promjene u društvu, koje su vrlo često neostvarive. Provođenjem terorističkih napada, ugrožavaju se temeljna prava i slobode svakog pojedinca. Obzirom na njegovo pogubno djelovanje, međunarodna zajednica je suglasna u potrebi rješavanja i iskorjenjivanja ovog globalnog problema. Međutim, nisu rijetki slučajevi u kojima države kroz provođenje...
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Apsolutno bitne povrede odredaba kaznenog postupka s posebnim osvrtom na članak 468. stavak 1. točka 7. Zakona o kaznenom postupku
Saša Žebić
Jedno od čovjekovih prava koje je zaštićeno međunarodnim pravnim aktima i Ustavom Republike Hrvatske jest i pravo na podnošenje pravnog lijeka, odnosno žalbe. Naime, svrha i cilj kaznenog postupka, koji je vezan procesnim odredbama, je izricanje zakonite i pravične presude. Nepoštivanjem istih, ograničavaju se prava stranaka, a što se može odraziti i na pravilnost i zakonitost donesenih odluka. Zakon o kaznenom postupku je, s obzirom na važnost procesnih odredbi i vjerojatnost...
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Arbitraža kao alternativni način rješavanja trgovačkih sporova
Sanela Homolka
Predmet ovog diplomsko rada jeste arbitraža kao izvansudski postupak kojim stranke rješavaju svoje sporove proizišle iz ugovornih i izvanugovornih odnosa. Rad se temelji na Zakonu o arbitraži kao nacionalnom kodificiranom aktu koji uređuje domaću arbitražu, tj. onu koja ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Obzirom na to da su stranke slobodne u izboru mjerodavnog kako procesnog tako i materijalnog prava, naglašavaju se najvažnije razlike u normiranju pojedinih instituta i...
Arbitraža u radnim sporovima
Arbitraža u radnim sporovima
Pierre Lučić
Arbitraža označava specifičan oblik suđenja, gdje osoba od povjerenja stranaka, dakle arbitar, ima ovlast, koju je dobio od samih stranaka, da odluči o njihovom sporu, svojom odlukom. Odluku koju arbitar ili više njih donesu, obvezujuća je za obje stranke i dužne su ih ispuniti. Odluka koju arbitar donese ima značenje i snagu pravomoćne sudske odluke. Upravo zato sam arbitražni postupak te arbitre zovemo jednom riječju, oni čine arbitražni sud. U pravnom sustavu općenito...
Arbitri i njihovo izuzeće
Arbitri i njihovo izuzeće
Filip Vukušić
Predmet rada su arbitri i njihovo izuzeće. Arbitraža predstavlja alternativni način rješavanja sporova kojeg provode arbitri, osobe imenovane za donošenje pravorijeka u konkretnom sportu između stranaka. Takvo imenovanje može biti posredno ( u tom slučaju osobe imenuju arbitražne ustanove ili ovlaštenici za imenovanje – najčešće državni sudovi ) ili neposredno ( u tom slučaju imenovanje vrše same stranke ). Prilikom imenovanja od osoba se u pravilu ne zahtjeva posebno...
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Arhivi i temeljni pojmovi arhivistike
Željka Kovačević
Trajno čuvanje arhivske građe je bitna oznaka arhiva. Tome treba odmah dodati, kao dalju bitnu karakteristiku, da se mora trajno čuvati sav dokumentarni materijal koji sačinjava arhivsku građu. Tek sveukupnost organskih i potpunih cjelina arhivske građe stvara preduvjete da arhivi svojim korisnicima mogu pružiti potpune informacije. Arhivi moraju voditi evidenciju nad cjelokupnom arhivskom građom i vršiti nadzor nad njezinim čuvanjem u smislu propisa arhivskog zakonodavstva, bez...
Arhivi kroz povijest
Arhivi kroz povijest
Smiljana Radić
Na području Mezopotamije javljaju se prvi oblici arhiva, a potom i za vrijeme Grčke i Rima. Svako od tih područja ima svoju jedinstvenu povijest vezano uz arhive. U 18. stoljeću javlja se Franuska revolucija kao zaseban razvoj arhiva, pomoću koje su donesene neke veće promjene. Nadalje, tek od 19. stoljeća počinje se javljati ozbiljniji oblik arhiva. U Hrvatskoj se kao početak razvoja Zemaljskog arhiva smatra imenovanje Ivana Kukuljevića Sakcinskog zemaljskim arhivarom. Nakon toga...
Aspekti zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj
Aspekti zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kovač
Uvijek aktualan i svima poznat u svijetu problem je zlouporabe droga. Možemo reći da je droga postala globalna industrija modernog vremena koja se uvukla u svaku zemlju i ozbiljno prijeti društvu. Na svakom koraku postavljaju se pitanja kako ga riješiti i da li je uopće moguće riješiti taj problem s obzirom da ne bira društvene slojeve niti zajednice. Taj nezaobilazan problem suvremenog društva na glasu je kao jedan od važnijih i u Republici Hrvatskoj. Današnji ciljevi očitavaju...

Pages