Paginacija

Bračni ugovor u teoriji i praksi
Bračni ugovor u teoriji i praksi
Anita Vuletić
U radu se obrađuje bračni ugovor, kao bitan element uređenja imovinskopravnih odnosa u bračnoj zajednici korištenjem same autonomije volje stranaka, kao i u izvanbračnoj zajednici te istospolnom partnerstvu. U praksi su nerijetke situacije, da čak i uz postojanje zakonske regulacije, stranke ne mogu postići kompromis pri uređenju imovinskopravnih odnosa. A pro po tome, obrazložit ćemo definiciju bračne odnosno partnerske stečevine, vlastite imovine te općenite mogućnosti...
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju
Petra Pilošta
U radu je predstavljeno bračno pravo na području nekadašnje Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju. Najprije su opisane bitne značajke braka koje se odnose na definiranje same institucije braka od strane Crkve i kasnije od državne vlasti. U područje braka koje je ranije bilo isključivo u crkvenoj nadležnosti, država zadire propisima Josipa II., a koji su kasnije bili uvršteni u Opći građanski zakonik. Tim se zakonikom nije diralo u definiciju braka koju je dala...
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju
Katarina Ribić
Tema ovog rada je razvoj bračnog prava u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u građanskom razdoblju. Na području Hrvatske i Slavonije na snazi su bile odredbe Općeg građanskog zakonika, Zakona o brakovima katolika, te Naputak za duhovne sudove u bračnim predmetima. Što se tiče bračnog prava primjenjivalo se austrijsko pravo, ali i pravo vjerske zajednice kojoj su pripadali bračni drugovi. U radu je opisan pojam braka, svrha i vrste brakova. Prije obrade pretpostavki za sklapanje...
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju - zakonodavni okvir i oblici sklapanje braka
Bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju - zakonodavni okvir i oblici sklapanje braka
Iva Gerovac
Tema ovog diplomskog rada je bračno pravo Kraljevine Hrvatske i Slavonije u građanskom razdoblju, s naglaskom na sklapanje braka. Današnji teritorij Hrvatske u 19. stoljeću bio je podijeljen na više područja - Istra i Dalmacija, Vojna krajina, Međimurje i Rijeka te Hrvatska i Slavonija, razjedinjen unutar Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, te su na svakom području vrijedili različiti propisi bračnog prava. Na području same Kraljevine Hrvatske i Slavonije primjenjuje...
Budućnost eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Budućnost eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Stjepan Šargač
Europski projekt uspješno održava mir na velikoj većini europskog kontinenta već 75 godina. Tokom tog razdoblja europske zemlje prošle su i dalje prolaze kroz proces koji se naziva integracija. Jedno od brojnih područja koje je integracija europskih država zahvatila jest monetarne integracije. Unutar Europske unije osnovana je Ekonomska i monetarna unija (EMU) čije države članice usklađuju svoju monetarnu politiku. Devetnaest od dvadeset sedam država članica EU-a koriste euro...
Buka kao izvor onečišćenja okoliša s posebnim osvrtom na mjere za smanjenje buke od prometa
Buka kao izvor onečišćenja okoliša s posebnim osvrtom na mjere za smanjenje buke od prometa
Vedran Gongeta
Globalni gospodarski izazovi i sve veća potreba mobilnosti zahtijevaju i konkurentnu transportnu mrežu. Razvojem novih transportnih tehnologija i sve većom potrebom za brzim transportnom dobara, buka od prometa, industrije i rekreativnih aktivnosti predstavlja rastući problem u svakodnevnom životu. Cilj ovog završnog rada je prikazati kako i koliko buka od prometa utječe na onečišćenje okoliša te koje mjere zakonodavci predviđaju za njezino smanjenje. U radu se komparira odnos...
Carine i carinska služba u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
Carine i carinska služba u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju
Marina Puškarić
Predmet ovog završnog rada su carine i carinska služba nakon što je Republika Hrvatska postala punopravnom članicom Europske unije, odnosno analiza postojećih vrsta carina, te načina odvijanja rada unutar carinske službe, ali i djelokrug i ustrojstvo carinske uprave. Istraživanje je provedeno na temelju proučavanja literature i pravnih propisa koji navedeno područje reguliraju, a prilikom pisanja samog rada korištene su knjige, znanstveni članci, pravni propisi te internetski...
Carinski provozni postupak i carinski prekršaji
Carinski provozni postupak i carinski prekršaji
Franko Lopac
Carinskim provoznim postupkom omogućeno je kretanje robe koja ne dolazi iz Europske unije (dalje: EU) do država članica EU-e. Razlikuju se vanjski provoz (T1) te unutarnji provoz (T2) EU. Postupak T1 područja omogućava kretanje robe koja nije roba EU-e od jedne do druge točke unutar carinskog područja EU-e, a da roba ne podliježe uvoznoj carini i drugim davanjima te mjerama trgovinske politike. Postupak T2 primjenjuje se na robu EU-e koja se kreće iz jedne točke u drugu unutar...
Carinski sustav u Republici Hrvatskoj
Carinski sustav u Republici Hrvatskoj
Ines Duktaj
Carine su jedan od najstarijih poreznih oblika, a plaćaju se na svu robu koja se uvozi. Carine su dio poreznog sustava države. Postoji više kriterija po kojima se mogu razlikovati carine, pa shodno tome ima više vrsta carina. Carinski sustav ima za cilj provoditi nadzor nad robom koja prolazi carinskim područjem. Za neometano odvijanje trgovine potrebno je regulirati carinski sustav. Nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je uvela mnoge promjene u carinski sustav....
Cesija
Cesija
Antonia Grgić
Predmet ovog diplomskog rada je ugovor o cesiji ili ustupu tražbine. To je ugovor kojim cedent (stari vjerovnik) prenosi na cesionara (novog vjerovnika) tražbinu koju ima prema cesus (dužniku). Iako kod cesije susrećemo tri subjekta, riječ je o dvostranom pravnom poslu koji je perfektan u trenutku sporazuma cedenta i cesionara. Može biti zaključen u usmenom i pismenom obliku. Premda za nastanak i valjanost ugovora o cesiji nije potreban pristanak dužnika, on mora biti obaviješten...
Cestovni promet kao izvor onečišćenja zraka
Cestovni promet kao izvor onečišćenja zraka
Jelena Dozet
U radu se analiza utjecaj cestovnog prometa na onečišćenje zraka. Prilikom izrade rada korištene su različite metode izrade kao što su povijesna, komparativna, induktivna, deskriptivna, kompilacijska, i dr. Korištena je literatura koja obuhvaća knjige, znanstvene i stručne članke, pravne i zakonske akte te relevantne internetske izvore. Utvrđeno je kako je cestovni promet vrsta prometa koja najviše doprinosi onečišćenju zraka. Gledajući po sektorima, promet je općenito i...
Cestovni promet u Republici Hrvatskoj  - ekološki utjecaji i alternativna goriva
Cestovni promet u Republici Hrvatskoj - ekološki utjecaji i alternativna goriva
Domagoj Jendrašić
U radu je detaljno prikazan cestovni promet u Republici Hrvatskoj, kao i sve one temeljne sastavnice koje čine cestovni promet u pravnom i materijalnom smislu. U prvom dijelu polazi se od samih početaka razvoja prometa koji datiraju još iz starog vijeka i Rimljana. Definira se da je cestovni promet širi pojam od cestovnog prijevoza jer cestovni promet obuhvaća prijevoz robe i putnika cestovnim prijevoznim vozilima po cestovnim putovima, ali i sve operacije i komunikacije u cestovnom...

Paginacija