Paginacija

Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti: Izazovi implementacije Hrvatske i poredbena iskustva
Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti: Izazovi implementacije Hrvatske i poredbena iskustva
Tena Konjević
Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o okvirima za preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti), donesena je s ciljem unaprjeđenja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta te omogućavanja slobodnog kretanja kapitala, kao i ostvarenja...
Disciplinska djela državnih službenika
Disciplinska djela državnih službenika
Lucija Bačar
Rad daje prikaz normativnog uređenja disciplinske odgovornosti državnih službenika u hrvatskom službeničkom pravu. Sadržajno obuhvaća povrede i vrste povreda službene dužnosti, disciplinske kazne i postupke zbog povrede službene dužnosti i propisane sankcije. U radu nije zanemarena ni važnost upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, kao ni važnost službeničke etike u obavljanju državne službe.
Disciplinska odgovornost carinskih službenika
Disciplinska odgovornost carinskih službenika
Draženka Bakšaj
U svakoj državi koja je uređena prema demokratskim pravilima, odnosno prema državnom sustavu, važno mjesto zauzimanju državni službenici, kao dio cjelokupnog državnog aparata. Državni službenici u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove donesene na temelju Ustava i Zakona, poslove iz djelokruga administracije, računovodstva, informatike, te poslove iz djelokruga Carinske službe. Tema ovog rada je odgovornost, rad i postupanje državnih službenika u Carinskoj službi. Kako smo...
Disciplinska odgovornost carinskih službenika
Disciplinska odgovornost carinskih službenika
Minja Mučić
Prava, obveze i odgovornost carinskih službenika, kao državnih službenika u Carinskoj upravi Republike Hrvatske, propisane su odredbama zakona i propisa o državnim službenicima i posebnim zakonima. Propisanim načelima carinski službenici odgovorni su osigurati učinkovito i zakonito obavljanje službenih zadaća, te zaštiti čast i ugled službenika i službe. Postupanje suprotno tim načelima, odnosno povrede zakonskih obveza i pravila struke podliježe odgovornosti za povredu...
Disciplinska odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti
Disciplinska odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti
Mihovil Vrančić
U ovome radu obrađivati će se tema „Disciplinska odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti“. Definirati će se svrha disciplinskog postupka u društvu te definirati i pobliže objasniti zakonsko uređenje disciplinske odgovornosti državnih službenika u Republici Hrvatskoj. Navesti će se i tijela pred kojima se disciplinski postupak vodi, način na koji se postupak pokreće, pravni lijekovi koji se mogu izjaviti protiv odluke donesene u u disciplinskom...
Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak policijskih službenika
Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak policijskih službenika
Matija Novoselac
Predmet ovog rada je usmjeren na uređenje disciplinske odgovornosti državnih službenika u Republici Hrvatskoj, a posebno odgovornosti policijskih službenika. Nadalje, cilj ovog rada je prikazati pravno uređenje disciplinske odgovornosti policijskih službenika, sam tijek disciplinskog postupka, odnosno pojasniti povrede službene dužnosti koje su uzrok pokretanja disciplinskog postupka. Svrha vođenja disciplinskog postupka je takva da se za počinjenu povredu službene dužnosti...
Disciplinska odgovornost policijskih službenika kod počinjenja kaznenih djela i prekršaja
Disciplinska odgovornost policijskih službenika kod počinjenja kaznenih djela i prekršaja
Kornelije Žulj
Kroz rad je definirana i obrađena tema disciplinske odgovornosti policijskih službenika pri izvršenju i činjenju prekršaja i kaznenih djela. Kaznena i prekršajna djela definirana su hrvatskim zakonom koji odgovara smjernicama i direktivama Europske unije. Hrvatska policija posljednjih godina predstavlja glavni organ provođenja zakona te predstavlja sigurnosni čimbenik koji posljednjih godina ima zavidne rezultate na razini Europske unije. Nadalje, organiziran je unutarnji nadzor rada...
Disciplinski postupak državnih službenika
Disciplinski postupak državnih službenika
Renata Bočkaj
Službenici su osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, u skladu s Ustavom i sa zakonom. Službenici su i osobe koje u upravnim tijelima lokalnih jedinica obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove.Ukupnost prava,obveza i odgovornosti službenika i...
Disciplinski postupak protiv državnih službenika s posebnim osvrtom na policijske službenike
Disciplinski postupak protiv državnih službenika s posebnim osvrtom na policijske službenike
Damir Matić
Disciplinski postupak kao vrsta odgovornosti koja se odnosi na državne službenike i policijske službenike koji pripadaju kategoriji državnih službenika. Državni službenici imaju određena prava i obveze, postoji način na koji se ocjenjuju, te imaju odgovornost za povrede službene dužnosti. Ustrojena su tijela koja su određena za vođenje postupka zbog disciplinske povrede službene dužnosti, a također postoje i određene kazne, kao i odgovornost za štetu. Policijski ...
Disciplinski postupak protiv državnih službenika s posebnim osvrtom na policijske službenike
Disciplinski postupak protiv državnih službenika s posebnim osvrtom na policijske službenike
Damir Matić
Disciplinski postupak kao vrsta odgovornosti koja se odnosi na državne službenike i policijske službenike koji pripadaju kategoriji državnih službenika. Državni službenici imaju određena prava i obveze, postoji način na koji se ocjenjuju, te imaju odgovornost za povrede službene dužnosti. Ustrojena su tijela koja su određena za vođenje postupka zbog disciplinske povrede službene dužnosti, a također postoje i određene kazne, kao i odgovornost za štetu. Policijski službenici...
Diskriminacija i stigmatizacija beskućnika u Republici Hrvatskoj
Diskriminacija i stigmatizacija beskućnika u Republici Hrvatskoj
Jovana Sundić
U ovom radu prikazan je socijalni problem beskućništva te negativni efekti i pojave vezane uz navedeni problem. Beskućnici predstavljaju jednu od najranjivijih društvenih skupina, koja živi u uvjetima ekstremnog siromaštva te se nalazi na samoj margini društva. U radu je izložena definicija i slojevitost fenomena diskriminacije, problematika definiranja te vrste diskriminaije. Zatim su prikazane definicije beskućništva i siromaštva. Pored općenitog izlaganja pojma diskriminacije,...
Diskriminacija na radu i u svezi s radom državnih službenika
Diskriminacija na radu i u svezi s radom državnih službenika
Željka Deroja
Načelo koje je sadržano u svim pravilima o posjedovanju i uživanju ljudskih prava jest da su svi ljudi jednaki. Ljudska prava su prava koja posjeduju ljudska bića zato što su ljudska bića. Načelo jednakosti najčešće se izražava kao načelo nediskriminacije tj. kao zabrana diskriminacije. Originalno značenje riječi diskriminacija (lat. discriminare) jeste razlikovanje. Vremenom je ovaj izraz, bar u pravu, izgubio neutralnost i dobio negativno značenje nedozvoljenog razlikovanja....

Paginacija