Paginacija

Zdravstvena zaštita djece u Republici Hrvatskoj
Zdravstvena zaštita djece u Republici Hrvatskoj
Matea Radić
Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako bi se unaprijedilo i očuvalo zdravlje djece i osigurala biološka reprodukcija društva sa zdravim generacijama posebna briga posvetila se zdravstvenoj zaštiti djece. Zdravstvena zaštita u Republici Hrvatskoj odvija se na tri razine: primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj, a uređena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Pregled i organizacija zdravstvene zaštite djece može se razdvojiti na tri dijela: perinatalna...
Zdravstvene nejednakosti
Zdravstvene nejednakosti
Gabriela Skoko
Prema definiciji zdravstvene nejednakosti ili nejednakosti u zdravlju predstavljaju svako odstu-panje i sve razlike u zdravlju odnosno zdravstvenom stanju, korištenju te pristupu zdravstvenoj zaštiti pojedinih društvenih skupina, neovisno je li riječ o socijalnim, biomedicinskim, političkim ili kulturalnim čimbenicima. Zdravstvene nejednakosti su prisutne diljem svijeta, a najčešći krivac za njihovu pojavu je siromaštvo, odnosno niski socioekonomski status pojedinaca, s obzirom da...
Zdravstveni sustav Republike Hrvatske
Zdravstveni sustav Republike Hrvatske
Ana Jakšić
Osnovni cilj ovoga rada jest obratiti pozornost na zdravstveni sustav Republike Hrvatske. Zdravstveni sustav jedan je od sustava koji uvelike utječe na ljudske živote, stoga ga je važno dobro organizirati i neprestano razvijati. U sklopu zdravstvenoga sustava nalazi se zdravstvena zaštita koja svojim načelima čini jedan od glavnih temelja zdravstvenoga sustava. Osim medicinskog osoblja, veliku ulogu u zdravstvenom sustavu imaju i socijalni radnici. Uloga socijalnog radnika odnosi se...
Zdravstveno osiguranje i njegovi financijski učinci
Zdravstveno osiguranje i njegovi financijski učinci
Nina Žutina
U ovom radu,autor proučava zdravstveno osiguranje kroz povijest kao i reforme zdravstva zbog sanacije financijskih problema zdravstvenog sustava i povećanja kvalitete zdravstvene zaštite u prvim poglavljima rada. Isto tako obrađuje značenje pojma zdravstvene zaštite i zdravstvenoga osiguranja. Pravo zdravstvenoga osiguranja može biti materijalno i procesno. U radu se objašnjava i osnovna podjela modela zdravstvenih sustava,kao i njihove razlike. To su model nacionalnog zdravstva,...
Zelena javna nabava
Zelena javna nabava
Ivana Vadlja Feher
Ovim radom nastoji se definirati zelena javna nabava koja predstavlja alat kojim se poboljšava efikasnost javne nabave, budući da javna tijela naručuju robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji utjecaj na okoliš, od roba, usluga i radova koje bi tijekom postupka javne nabave inače naručili. Koncept rada dijeli se na nekoliko cjelina. U prvom dijelu definira se javna nabava, te koji su javni, a koji sektorski naručitelji, navodi se pravni okvir, tj....
Zelena javna nabava
Zelena javna nabava
Valerija Novački
Javna tijela veliki su potrošači roba, usluga i proizvoda, posebno se to odnosi na sektore kao što su građevina, potrošnja energije, usluge ugostiteljstva i prehrane i vozila za cestovni promet. Kako Europska Unija prednjači u svijetu svojom zelenom politikom u sklopu Europskog zelenog plana javna nabava izdvojila se kao vrlo bitan segment u razvitku zelene, održive ekonomije. Iz tog razloga Europska komisija zajedno sa državama članica razvila je niz alata, mjerila, vodiča i...
Zelenaški ugovor
Zelenaški ugovor
Lana Brlek
U radu je dan prikaz pozitivnopravnog uređenja instituta zelenaškog ugovora. Teorijski dijelovi rada potkrijepljeni su primjerima iz sudske prakse, odnosno navedena su stajališta Vrhovnog suda. Na samom početku obrađena je valjanost i nevaljanost ugovora po Zakonu o obveznim odnosima u korelaciji s valjanošću i nevaljanošću ugovora u rimskom pravu. S obzirom da je pravna posljedica zelenaškog ugovora ništetnost, pozornost je usmjerena na ništetne ugovore. U radu je prikazan i...
Zemljišnoknjižni postupak
Zemljišnoknjižni postupak
Ana Lovrić
Ovim radom, kroz nekoliko dijelova, opisan je postupak upisa u zemljišne knjige, kao i vrste takvog upisa. Naglasak rada je na samom upisu u zemljišne knjige, no u uvodnom dijelu najprije je bilo potrebno učiniti pojam zemljišnih knjiga i njihov sastav nešto jasnijim. Jednako tako, od velike važnosti su i načela na kojima počiva cijeli sustav zemljišnoknjižnog prava, što je također objašnjeno u kratkim crtama. Uz pobliže pojašnjenje upisa, neizostavan dio su pravni lijekovi,...
Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta u području skrbi o njegovom zdravlju
Zlostavljanje i zanemarivanje djeteta u području skrbi o njegovom zdravlju
Ivona Petrašević
Zanemarivanje djece sam po sebi je problem velikog opsega i može razorno utjecati na dobrobit djeteta i cijeloga njegova bića. Medicinsko je zanemarivanje kao vrsta zanemarivanja ona o kojoj se rjeđe govori, u usporedbi sa seksualnim ili tjelesnim zlostavljanjem djece, no i ono nerijetko doseže nedopustive razmjere i može završiti fatalno. Zanemarivanje se popularno najčešće od zlostavljanja razlikuje prema pasivnosti s kojom se pristupa skrbi za dijete, no posebno su zanimljivi oni...
Zlouporaba droga prema hrvatskom kaznenom pravu
Zlouporaba droga prema hrvatskom kaznenom pravu
Rahela Barić
Kroz rad se analizira problematika zlouporabe opojnih droga. U prvom dijelu određuje se pojam opojnih droga te kako droga putuje od povijesnih vremena do danas. U drugom dijelu se klasificiraju opojne droge, njihov nastanak, morfološki izgled i specifičnosti svake pojedine droge. U trećem dijelu navode se kaznene odredbe hrvatskih zakona vezanih uz proizvodnju, distribuciju i posjedovanje opojnih droga, te visine kazne za ta kaznena djela. Četvrti dio posvećen je konzumaciji droge u...
Zlouporaba vladajućeg položaja na digitalnom tržištu
Zlouporaba vladajućeg položaja na digitalnom tržištu
Viktor Buovac
Sve većim razvojem trgovine i poslovanja na digitalnim platformama postavlja se pitanje jesu li postojeće metode tržišnih regulatora dostatni u pravovremenom detektiranju mogućih zlouporaba vladajućeg položaja. Cilj ovog diplomskog rada je u sklopu članka 102. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije analizirati zlouporabu vladajućeg položaja uz kratki prikaz najčešćih pojavnih oblika zlouporabe kao i kratak osvrt na aktualnu regulaciju Europske Unije.
Značaj EU fondova za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj
Značaj EU fondova za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj
Margareta Pezer
Kako je razvoj malog i srednjeg poduzetništva jedan od osnovnih strateških razvoja u Europskoj uniji, te kako je financijsko okruženje u Republici Hrvatskoj relativno siromašno, a banke i štedionice dominantne su financijske organizacije, neophodno je koristiti sredstva čije korištenje omogućavaju fondovi odnosno poticaji EU. Mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji imaju velik udio u ukupnom broju poduzeća, stoga razvoj malih i srednjih poduzeća ima...

Paginacija