Paginacija

Vještačenje u kaznenom postupku
Vještačenje u kaznenom postupku
Lana Španić
Izlaganja o završnom radu posvećena su vještaku i vještačenju u kaznenom postupku. U radu se izlaže općenito o dokazima u kaznenom postupku. Razmatra se o pojmu dokaza, neposrednim i posrednim dokazima, dokazima u užem smislu i dokazima u širem smislu, te o pojmu dokazivanja i njegovim fazama. Dio rada posvećen je općim pitanjima o vještaku i vještačenju. Iznosi se o pojmu vještaka i vještačenja, sličnosti i razlici između iskaza vještaka kao dokaza i iskaza svjedoka,...
Vlasničke tužbe
Vlasničke tužbe
Marija Okopni
U ovom diplomskom radu analiziramo i uspoređujemo vlasničke tužbe koje nalaze uporište u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Vlasničke tužbe služe vlasniku kako bi se zaštitio ako bi netko oduzeo njegovu stvar ili bi ju bespravno držao u svome posjedu te bi tada vlasnik mogao podnijeti pravu vlasničku tužbu za povrat stvari ili reivindikaciju, a ako bi netko na neki drugi način bespravno uznemiravao vlasnikovo pravo, ali mu stvar ne bi oduzeo tada bi mogao podnijeti...
Vlasničke tužbe
Vlasničke tužbe
Mia Šakić
Predmet ovog rada je upoznavanje s pravnim institutom vlasničkih tužbi. Naime, vlasnička tužba je institut stvarnog prava odnosno subjektivno pravo koje nastaje na temelju prava vlasništva odnosno njegovom povredom. Kako je pravni temelj vlasničkom zahtjevu pravo vlasništva (dokazano ili barem predmnijevano) one osobe koja taj zahtjev postavlja, u radu se obrađuje i vlasništvo, kao jedna od najvažnijih ustanova pravnog poretka, njegov pojam i obilježja. Sažeto se obrađuje i...
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Dunja Dragosavac
Na samom početku ovim se radom nastoji ukazati na probleme nastale zbog dvojnosti uređenja vlasništva posebnog dijela nekretnine prije i poslije 1. siječnja 1997. godine. U nastavku se podrobnije razrađuju načini zasnivanja vlasništva na posebnom dijelu nekretnine. Zasnivanje etažnog vlasništva na temelju odgovarajućeg suvlasničkog dijela i izračuna korisnih vrijednosti kao najsloženijeg oblika zasnivanja etažnog vlasništva, zasnivanje na temelju suglasne odluke svih...
Vojno administrativna organizacija u Turskoj
Vojno administrativna organizacija u Turskoj
Domagoj Arambašić
Turska, država dugog srednjovjekovlja, bila je tipična vojno-feudalna država. U vrijeme svoga najvećeg proširenja prostirala se na tri kontinenta i obuhvaćala narode različitog gospodarskog, političkog, vjerskog i kulturnog nasljeđa. Na čelu države bio je sultan, apsolutni vladar koji je odlučivao o životu i smrti. Sultan je predstavljao utjelovljenje svih grana državne uprave. Ujedinio je vrhovnu, vojnu i vjersku vlast. Glavni cilj osmanske države bio je osvajanje teritorija...
Vojnopolicijski poslovi u području obrane
Vojnopolicijski poslovi u području obrane
Lorena Tutić
Kvalitetna samostojeća vojska je od davnina bila jedan od najvažnijih čimbenika za uspjeh naroda te su često oni najuspješniji imali najveću i najkvalitetnije pripremljenu vojnu snagu. Isprva je princip uređenja bio jednostavan, ali s vremenom i konstantnim razvojem društva dolazi i do kompleksnije hijerarhijske mreže, povećanog broja poslova i djelatnosti koje vojna snaga obavlja. U današnje vrijeme, pogotovo u Republici Hrvatskoj, Oružane snage čak i u mirnodopskim vremenima...
Vođenje u školskom sustavu: Ravnatelj kao vođa
Vođenje u školskom sustavu: Ravnatelj kao vođa
Maja Jurić
Svrha ovog rada je odrediti važnost funkcije vođenja u obrazovnim ustanovama, te njezin utjecaj na društvo u cijelosti. Korištena je dostupna stručna literatura i internetski izvori. Teorijskom analizom dolazi se do zaključka da ravnatelj kao vođa škole vodi i motivira svoje učitelje da oni sa entuzijazmom prihvaćaju svoj zadatak da oblikuju osobe koje će svoje znanje upotrijebiti kao alat za izgradnju društva znanja. Za uspješno vođenje školskog kolektiva presudna je...
Vrste i dostupnost podrške obiteljima u Osječko-baranjskoj županiji
Vrste i dostupnost podrške obiteljima u Osječko-baranjskoj županiji
Petra Magušić
Obitelj, kao temeljna društvena struktura, utječe na pojedinca, zajednicu i društvo u cjelini. Isto tako obitelj je promjenjiva te se današnje obitelji u mnogočemu razlikuju od tradicionalnih obitelji. Značajni učinak na obitelj ima socijalna politika koja se odnosi na socijalne i zdravstvene usluge, socijalne naknade, obrazovanje te ima razvijenu institucionalnu podršku kojom će podupirati obiteljsku strukturu. Za obitelji u riziku potrebna je suradnja svih, ne samo države koja...
Vrste oporuka u hrvatskom nasljednom pravu
Vrste oporuka u hrvatskom nasljednom pravu
Matej Medunić
Sastavljanje oporuke omogućeno je svim građanima ako su odlučni na takav način očitovati svoju volju. Oporuka predstavlja dokument kojom oporučitelj definira na koji način želi da se njegova imovina raspodijeli poslije njegove smrti. Ukoliko je napisana u skladu sa zakonom, predstavlja jači pravni temelj od zakonskog prava nasljeđivanja. Zakonom su definirane pretpostavke za sastavljanje u pogledu oporučitelja. Oblici oporuke također sadrže pretpostavke koje moraju biti...
Vrste presuda u parničnom postupku
Vrste presuda u parničnom postupku
Branimir Šimunović
Ovaj rad se bavi institutom presude u parničnom postupku. U početnom dijelu rada obrađen je pojam sudskih odluka (kao širi pojam), a potom su obrađeni pojam, sadržaj i učinci presude. Centralni dio rada bavi se analizom različitih vrsta presuda koje se donose u parničnom postupku, a dijele se po različitim kriterijima, od kojih kao glavne kriterije podjele presuda spominjemo: s obzirom na opseg predmeta odlučivanja, s obzirom na postupak koji je prethodio donošenju presude i s...
Vrste prijevoza u velikim gradovima
Vrste prijevoza u velikim gradovima
Darko Potočni
Predmet ovog završnog rad su vrste prijevoza u velikim gradovima. Gradovi su dinamična mjesta koje se kroz godine razvijaju. Svaki grad, ovisno o svojoj strukturi, položaju te broju stanovnika razvija vlastiti prometni sustav i sustav javnog gradskog prijevoza. Sustav javnog gradskog prijevoza formira se na temelju strukture samog grada te potreba i želja stanovnika istoga.Primarni cilj svakog sustava javnog gradskog prijevoza treba biti omogućavanje stanovnicima i posjetiteljima grada...
Vrste prijevoza u velikim gradovima
Vrste prijevoza u velikim gradovima
Anđelka Vujanić
UN navodi da polovica čovječanstva - 3,5 milijardi ljudi - danas živi u gradovima, stvarajući pritisak na potrošnju energije u gradu, zagađenje i zagušenje na različitim razinama. Iako gradovi zauzimaju samo 3 posto raspoloživog zemljišta, oni čine do 95% emisije ugljika i u transportnom i u energetskom sektoru. Predviđa se da će do 2050. godine više od 6 milijardi ljudi, oko 70 posto svjetske populacije, živjeti u urbanim područjima. Ukupni urbani prostor (prostorna matrica...

Paginacija