BIOETIČKI ASPEKTI PRESAĐIVANJA ORGANA
BIOETIČKI ASPEKTI PRESAĐIVANJA ORGANA
Tomislav Nedić
U razvitku medicine kao neizostavnog područja suvremenog života, pojavljuju se i mnogobrojna bioetička pitanja koja, ukoliko nisu pravilno odgovorena, sprječavaju svaki daljnji pravovaljani razvoj medicinske znanosti, ali i prakse. Navedena bioetička pitanja dovode do interferiranja društvenih i humanističkih znanosti u sferu medicine, bez kojih medicina kao znanost više nije potpuna. Bioetička pitanja nužno sa sobom podrazumijevaju pojavnost prava, odnosno pravna rješenja te...
DOBNA DISKRIMINACIJA NA TRŽIŠTU RADA
DOBNA DISKRIMINACIJA NA TRŽIŠTU RADA
Dragana Bjelić
Dobna diskriminacija postaje izniman problem u društvu koje ubrzano stari, a njezine posljedice pogađaju osobe svih dobnih skupina. Intencija rada je sveobuhvatna analiza dobne diskriminacije na tržištu rada koja može implicirati brojnim negativnim posljedicama kako u odnosu na starije, tako i u odnosu na mlade radnike. U strukturnom smislu, rad je koncipiran na način da osim uvodnog dijela sadrži sedam poglavlja i zaključak. U sadržajnom smislu rad se može podijeliti na dva dijela...
MEĐUNARODNA GRAĐANSKOPRAVNA OTMICA DJETETA
MEĐUNARODNA GRAĐANSKOPRAVNA OTMICA DJETETA
Martina Drventić
Međunarodna građanskopravna otmica djeteta predstavlja protupravno odvođenje ili zadržavanje djeteta u državi različitoj od države njegovog uobičajenog boravišta. Uređuje ju Konvencija o otmici djece i, između država članica EU-a, Uredba Bruxelles IIbis. Njihov je cilj vratiti dijete, koje je roditelj nezakonito odveo preko granice, natrag u državu njegovog uobičajenog boravišta. Uspostavljeni sustav počiva na pretpostavci da je povratak djeteta u njegovom je najboljem...
Mjesna samouprava kao instrument provedbe načela sudjelovanja građana
Mjesna samouprava kao instrument provedbe načela sudjelovanja građana
Danijela Romić
Mjesna samouprava, kao oblik decentralizacije unutar pojedine jedinice lokalne samouprave, jedno je od najmanje istraženih aspekata lokalne samouprave. Detaljnija je razrada normi o mjesnoj samoupravi, u pravilu prepuštena jedinicama lokalne samouprave. Zbog toga je moguća velika neujednačenost među oblicima mjesne samouprave unutar svake pojedine države. Osim što je značajna s aspekta funkcioniranja i organizacije lokalne samouprave, mjesna samouprava može se proučavati i kao...
Oblikovanje europske kohezijske politike ujednačavanja regionalnih nejednakosti
Oblikovanje europske kohezijske politike ujednačavanja regionalnih nejednakosti
Antun Marinac
Cilj istraživanja je analizirati oblikovanje i provedbu europske kohezijske politike primjenom višerazinskog zajedničkog djelovanja Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i njenih institucija te država članica i njihovih struktura na ostvarivanju europskog cilja ujednačavanja regionalnih nejednakosti unutar teritorija EU. Pri tome se posebice polazi od načela: vertikalne diobe nadležnosti, supsidijarnosti, proporcionalnosti partnerstva, solidarnosti i sufinanciranja. Temeljna...
PRAVNA REGULATIVA JAVNOG ZDRAVSTVA U SLAVONIJI U 18. I 19. STOLJEĆU
PRAVNA REGULATIVA JAVNOG ZDRAVSTVA U SLAVONIJI U 18. I 19. STOLJEĆU
Slavko Čandrlić
Na početku 18. stoljeća gotovo da i nije postojao sustav zdravstvene zaštite. Međutim, 1723. dolazi do osnivanja Kraljevskog ugarskog – namjesničkog vije¬ća – Consilium Regium Locumtenentiale Hungaricum, koje je više brige posvećivalo svim javnim poslovima, a napose onim zdravstvenim. Dolaskom na vlast carice i kraljice Marije Terezije, ide se korak dalje te je 1770. donešen temeljni zdravstveni propis – Generale Normativum Sanitatis, kojim se rad sanitarnih kordona i...
PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PODNOŠENJA TUŽBE U ODNOSU NA ODREĐENE PRAVNE SUBJEKTE
PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PODNOŠENJA TUŽBE U ODNOSU NA ODREĐENE PRAVNE SUBJEKTE
Katarina Knol Radoja
Ovaj će rad dati prikaz i analizu različitih pretpostavki dopuštenosti podnošenja tužbe u odnosu na određene pravne subjekte i to državu, osobe koje se bave medijskom djelatnošću (medije) te osobe izuzete od jurisdikcije. Metode koje će se pri tome koristiti su prvenstveno kazuističke i poredbene, uspoređujući hrvatski pravni sustav s odabranim pravnim sustavima, a među kojima su svoje mjesto prije svega našli njemački sustav i sustav Sjedinjenih Država. Uzimajući u obzir...
Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu
Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu
Ivana Rešetar Čulo
Djeca su diljem svijeta u različitim okruženjima u kojima borave izložena različitim vrstama i oblicima nasilja. Pod utjecajem društvenih, ekonomskih i političkih odnosa te razvoja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija, uz „tradicionalne“ oblike i vrste nasilja nad djecom, razvijaju se i novi. Nasiljem je djeci ugrožen tjelesni, psihički i seksualni integritet, njihovo dostojanstvo i njihovo pravo na slobodu od nasilja. Stoga nasilje predstavlja jedan od najtežih oblika...
UPRAVNO PRAVNI ASPEKTI ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU I UPORABNU DOZVOLU
UPRAVNO PRAVNI ASPEKTI ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU I UPORABNU DOZVOLU
Marijeta Vitez Pandžić
Cilj ove disertacije sveobuhvatna je analiza upravno pravnih aspekata ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola u Republici Hrvatskoj. Temeljna istraživačka problematika disertacije usmjerena je na analiziranje nedostataka u provođenju upravnih postupaka ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola gdje utvrđeni nedostatci mogu dovesti do neučinkovitosti ovih posebnih upravnih postupaka. Predmet istraživanja ovoga rada odnosi se na primjenu propisa kojima je regulirana gradnja na...