specijalistički diplomski stručni
Prijava poreza na promet nekretnina u Republici Hrvatskoj

Edina Kralj (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek
Katedra financijskih znanosti